Nawigacja
ZASIĘG TERYTORIALNY


Obszar Programu obejmuje:
 • po polskiej stronie 4 podregiony statystyczne NTS 3 (odpowiednik NUTS 3) przylegające do granicy z Republiką Czeską – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski

 • po czeskiej stronie 5 regionów (krajów) granicznych NUTS 3 – Liberec, Hradec Kralove, Pardubice, Ołomuniec i Morawsko-Śląski


W przypadku programu INTERREG III A Polska-Czechy w województwie dolnośląskim będą mogły być składane projekty z subregionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego obejmującego powiaty:
 • miasto na prawach powiatu Jelenia Góra,
 • bolesławiecki,
 • dzierżoniowski,
 • jaworski,
 • jeleniogórski,
 • kamiennogórski,
 • kłodzki,
 • lubański,
 • lwówecki,
 • strzeliński,
 • świdnicki,
 • wałbrzyski,
 • ząbkowicki,
 • zgorzelecki,
 • złotoryjski.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA


 

Priorytety i działania Programu

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska podzielony jest na trzy priorytety, w skład których wchodzą poszczególne działania. Dokładny podział przedstawia się następująco:

Priorytet 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza

Działanie 1.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej
Działanie 1.3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej

Priorytet 2.Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza

Działanie 2.1 Rozwój turystyki
Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej

Priorytet 3. Pomoc techniczna

 

Budżet Programu

Program Interreg III A współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) oraz ze środków krajowych. Udział EFRR w budżecie programu w okresie 2004 - 2006 wynosi łącznie 34,5 mln EUR, w tym Polska alokacja EFRR na program wynosi ponad 18,0 mln EUR.

Środki dostępne w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska na lata 2004 - 2006.

  Nazwa priorytetu / działania Środki PIW INTERREG IIIA
(w EUR)
2004-2006
1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury w celu poprawy konkurencyjności obszaru przygranicznego 22 081 886
1.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 10 350 884
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej 4 830 413
1.3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej 6 900 589
2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza 10 005 855
2.1 Rozwój turystyki 2 415 206
2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 5 175 443
2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci współpracy 2 415 206
3 Pomoc techniczna 2 415 206
  Ogółem 34 502 947

 

Potencjalni beneficjenci Programu


Beneficjentami Programu INTERREG IIIA Czechy - Polska mogą być jednostki należące do sketora finansów publicznych lub spoza tego sektora o ile realizują projekty mające na celu dobro publiczne m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno- ekonomiczni, organizacje pozarządowe i inne non -profit, jednostki edukacyjne i kulturalne.

Szczegółowe kategorie beneficjentów czesko - polskiego programu INTERREG III A zostały określone w Uzupełnieniu Programu odrębnie dla każdego działania.

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12