Nawigacja
Nazwa jednostki:
Dane teleadresowe:
Powiat:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Strona www:
Zasięg terytorialny działalności:
Rok założenia: Instytucja pożytku publicznego
Forma organizacyjno prawna:
Główny cel działalności:
Podstawowy profil działalności:
(zaznaczyć maksymalnie 3)
Oświata i wychowanie
Badania i rozwój
Turystyka i sport
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Kultura i sztuka
Środowisko i ekologia
Rozwój gospodarczy
Bezpieczeństwo
Rynek pracy
Inne (wpisać jakie)
Dotychczasowe osiągnięcia
(w tym realizowane projekty, przedsięwzięcia):
Priorytety współpracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie ich innym podmiotom do celów związanych z promocja i informacją zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
   
   
   
Miejscowość, data   Podpis osoby upowaznionej  
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12