Nawigacja
HISTORIA


W połowie 1989 roku, podczas spotkania grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata podjęto decyzję o uruchomieniu specjalnego funduszu pomocowego zarządzanego przez Komisję Europejską, który miał na celu pomóc Polsce i Węgrom w przeprowadzaniu zmian politycznych i gospodarczych. Program otrzymał nazwę: "Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies" - Polska i Węgry - Pomoc na rzecz restrukturyzacji gospodarki /PHARE/. W kolejnych latach krąg beneficjentów programu poszerzał się o inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Nazwa programu pozostała jednak ta sama, choć pisownię skrótu zmieniono z "PHARE" na "Phare".

Phare jest największym programem bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, z którego korzysta 10 państw stowarzyszonych z Unią Europejską oraz Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina. W krajach, które wystąpiły z wnioskiem o przystąpienie do UE program ma na celu wspieranie działań przygotowujących do członkostwa. W pozostałych krajach Phare wspiera proces transformacji politycznej i ekonomicznej. W latach 1990 - 1999 środki pomocowe Phare dla wszystkich krajów wyniosły 10,31 mld euro. W budżecie Unii na lata 2000-2006 ich wysokość ustalono na sumę 1,56 mld euro rocznie.

W ramach Phare funkcjonują programy krajowe, programy dla beneficjentów w kilku krajach oraz Programy Współpracy Przygranicznej (Phare Cross-Border Co-operation).

Program Współpracy Przygranicznej /Cross Border Cooperation/, realizowany od roku 1994, wspiera rozwój i współpracę pomiędzy regionami przygranicznymi Unii Europejskiej i przylegającymi do nich regionami krajów Europy Środkowej i Wschodniej objętymi pomocą Phare. Od roku 1999 poszerzono zakres terytorialny programu, włączając także regiony zlokalizowane na granicach pomiędzy krajami kandydującymi do Unii Europejskiej, będącymi jednocześnie beneficjentami programu Phare. Do priorytetów programu należą działania związane z poprawą infrastruktury transportowej i na przejściach granicznych, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i wspieranie związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych oraz wspólne inicjatywy w dziedzinie turystyki, rozwoju regionalnego, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, zasobów ludzkich a także pomoc w nawiązywaniu współpracy przygranicznej. (* Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)

Początkowo program podzielony został na dwie linie transgraniczne: Polska-Niemcy i Polska-Region Morza Bałtyckiego, jednak w następnych latach został poszerzony o granicę południową (Polska-Czechy, Polska-Słowacja). W zakończonych edycjach budżetowych 1994-1999 kwoty przeznaczone przez Unię Europejską na Program Współpracy Przygranicznej Phare stanowiły ogółem 26,1% całego funduszu Phare. Phare CBC był tym samym największym, jednorodnym i corocznym programem wspierającym integrację Polski ze strukturami europejskimi.

We wspólnym procesie programowania wyróżnić można dwa etapy:
ETAP 1:
1999 – Opracowanie strategii rozwoju pogranicza dolnośląsko-saksońskiego
ETAP 2:
11.1999 – 09.2000 - Opracowanie Wspólnego Dokumentu Programowego Interreg III A – Phare CBC

PRIORYTETY:

  • poprawa infrastruktury transportowej i na przejściach granicznych,
  • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i wspieranie związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych,
  • wspólne inicjatywy w dziedzinie turystyki, rozwoju regionalnego, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich,
  • pomoc w nawiązywaniu współpracy przygranicznej.
Program Phare CBC Polska – Niemcy przeznaczony był dla trzech województw pogranicza polsko-niemieckiego (dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie). W latach 2000-2003 na duże projekty infrastrukturalne dla Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Phare CBC Polska – Niemcy przyznano 35,4 mln euro Program Phare CBC Polska – Czechy, uruchomiony w 1999 r., przeznaczony był dla trzech województw całego pogranicza polsko-czeskiego (dolnośląskie, opolskie, śląskie) z budżetem w wysokości 5 mln euro rocznie. Główny nacisk położono na poprawę transportu między sąsiadującymi państwami. Istotna część programu dotyczyła Funduszu Małych Projektów z budżetem
ok. 0,5 mln euro.

Realizacja programów Phare zakończy się w roku 2006.

INTERREG III

INTERREG III to inicjatywa wspólnotowa, czyli program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej .

Realizowany w latach 2000-2006 program INTERREG III stanowi kontynuację i rozszerzenie inicjatywy INTERREG II z okresu 1994-1999. Głównym celem obecnego programu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. Ma to służyć zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji terytorium Unii Europejskiej. W ramach INTERREG III kładzie się dodatkowy nacisk na współpracę z regionami granicznymi krajów kandydujących do Unii i z krajami korzystającymi ze wsparcia Phare (Europa Środkowa), TACIS (kraje byłego ZSRR) i MEDA (kraje śródziemnomorskie i Bliski Wschód).

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12