Nawigacja
NABÓR WNIOSKÓW

Kolejne zatwierdzone wnioski w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

W ramach procedur obiegowych (05.11.2007, 04.12.2007, 08.01.2008), członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe:

Wnioskodawca Tytuł projektu
A2 - Turystyka
Gmina Stara Kamienica Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy
E1 – Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie
Powiatowej Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu Warsztaty językowo – konwersacyjne dla pracowników sektora edukacji w powiecie zgorzeleckim
Miasto Jelenia Góra Transgraniczna Akademia Samorządowa
Powiat Zgorzelecki Europejska Edukacja Językowa – podnoszenie umiejętności nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technik multimedialnych
Gmina Miejska Zgorzelec Uczymy się rozmawiać – trening komunikacji
Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Saksonia - Polska.

W ramach procedury obiegowej, rozpoczętej w dniu 31 sierpnia br., członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili wniosek BOW Polska Sp. z o.o. - "Transgraniczny Pracownik Handlowy", złożony w ramach działania E1 - Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie. 

Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Saksonia - Polska
W ramach procedury obiegowej, rozpoczętej w dniu 11 czerwca 2007r., członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe:

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
A2 - Turystyka
1. Gmina Przeworno Gromnik - Europejskie Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza Saksońsko-Dolnośląskiego. Turystyczne Zagospodarowanie Ruiny Zamku i Góry Gromnik
2. Gmina Miejska Bolesławiec Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno - Wypoczynkowego w Bolesławcu (wykonanie dokumentacji projektowej)
3. Gmina Mysłakowice Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach
D1 – Rozwój obszarów wiejskich
1. Gmina Sulików Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego "Ostry Narożnik" w miejscowości Sulików
2. Gmina Zgorzelec Program Odnowy Żarskiej Wsi
3. Urząd Gminy Sulików Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym
4. Fundacja Św. Jadwigi Ekologiczne kształtowanie krajobrazu poprzez odbudowę urządzeń wodnych w Parku Zabytkowym w Morawie
E1 – Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie
1. Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" Kształcenie kadr na rzecz transgranicznego integrowania prac prewencyjnych, ochrony środowiska oraz szkoleń na obszarach wiejskich
2. Gimnazjum im. Hieronima Wietora w Lubomierzu Edukacja artystyczna bez granic
3. Województwo Dolnośląskie Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych - aktywizacja środowiska na pograniczu
4. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Przygotowanie nauczycieli polskich szkół zawodowych obszaru pogranicza do nauczania w kierunku bilingualnym
5. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Kariera w Europie. Nasi uczniowie - jutro uczniami i pracownikami Euroregionu Nysa
*Kolejność zgodnie z uzyskaną średnią punktacją.
30.07.2007
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DWT VII-9383-1-02-RK/07/3351 z dn. 21.06.2007 r.) została wprowadzona możliwość przedłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz finansowego projektu poza termin 30 czerwca 2008 r., jednakże po uprzedniej pozytywnej opinii Instytucji Krajowej.


 

Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Saksonia - Polska
W ramach procedury obiegowej, rozpoczętej w dniu 24 lutego 2007r., członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe:

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
C1 - ŚRODOWISKO
1. Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. Modernizacja systemu ciepłowniczego Zgorzelca, w tym instalacji odpylania w ciepłowni przy ul. Groszowej – faza 1
2. Gmina Bogatynia Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni – dociążenie oczyszczalni ścieków
D1 – ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
1. Fundacja Św. Jadwigi Przywrócenie historycznego otoczenia południowej strony Pałacu w Morawie
E1 – KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE I ZATRUDNIENIE
1. Dolnośląska Izba Rolnicza Praktyki zawodowe w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa w Saksonii
2. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Edukacyjna Platforma Polsko-Niemieckiego Pogranicza
3. Gmina Miejska Świeradów Zdrój Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
4. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Pogranicze bez granic – mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców
5. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Zgorzelcu Nauka języka sąsiadów kluczem do dobrej współpracy pomiędzy pracownikami samorządów lokalnych, przedszkolami i szkołami w Europamieście Zgorzelec-Goerlitz
6. Powiat Zgorzelecki Akademia europejskiego urzędnika
*Kolejność zgodnie z uzyskaną średnią punktacją.
30.05.2007


 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Krajowa, pismem z 14 lutego 2007 r., poinformowało o wznowieniu procedury naboru i oceny wniosków projektowych oraz ponownym uruchomieniu podpisywania umów z beneficjentami projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), w działaniach, w których pozostały wolne środki.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ponowne uruchomienie procedury oceny dla złożonych wniosków nastąpiło w ramach działania D1 (Rozwój obszarów wiejskich) oraz E1 (Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie).27.02.2007Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 17.11.2006 roku (znak: DIG-II-9383-8-DT/06; L.Dz.4651/4638), jako Instytucja Krajowa, poinformowało o :

  • wstrzymaniu procedury naboru i oceny wniosków w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), w tym wniosków znajdujących się w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

  • nie zatwierdzaniu nowych wniosków projektowych w ramach Programu.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na bieżąco będzie informował o działaniach podejmowanych przez Instytucję Krajową w tym zakresie.


01.12.2006

 


Obowiązujący kurs Euro - wnioski w IV kwartale 2006 r

W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązujący kurs Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:

1 EUR = 3,9785 PLN

Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 października do 31 grudnia 2006.

Kurs Euro jest aktualizowany co trzy miesiące, w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dany kwartał. Informacje o kursie wymiany EUR na PLN można uzyskać również na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego:

Dla potrzeb informacji miesięcznej:
lipiec - wrzesień 2006 r. - 1 EUR = 4,0818 PLN
kwiecień - czerwiec 2006 r. - 1 EUR = 3,9262 PLN
styczeń - marzec 2006 r. - 1 EUR = 3,8365 PLN
październik - grudzień 2005 r. - 1 EUR = 3,9009 PLN
lipiec - wrzesień 2005r. - 1 EUR = 4,0521 PLN

02.10.2006


Zgodnie z uchwałą nr 1 dla Komitetu Sterującego Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) z dnia 21.06.2006r., wnioski, które zostaną złożone do RPK do 31 sierpnia br., zostaną poddane pod ocenę członków Komitetu Sterującego najpóźniej 13 grudnia 2006r.


KOMITET STERUJĄCY - CZERWIEC 2006 Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

W dniu 21 czerwca 2006 r. w Dreźnie obyło się posiedzenie Komitetu Sterującego INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), podczas którego zatwierdzono kolejne wnioski w ramach Programu.

Projekty zatwierdzone na posiedzeniu KS - 21 czerwca 2006Dodatkowe poddziałanie w Priorytecie E (Edukacja, szkolenie i zatrudnienie)

Na wniosek Instytucji Zarządzającej Interreg IIIA Programu Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Komitet Monitorujący przyjął dodatkowe poddziałanie w ramach Priorytetu E (Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie).


Pobierz(.pdf)

Obowiązujący kurs Euro - wnioski w III kwartale 2006 r.
W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązujący kurs Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:

1 EUR = 4,0818 PLN

Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 lipca do 30 września 2006.

Kurs Euro jest aktualizowany co trzy miesiące, w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dany kwartał. Informacje o kursie wymiany EUR na PLN można uzyskać również na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

Dla potrzeb informacji miesięcznej:
kwiecień - czerwiec 2006 r.- 1 EUR = 3,9262 PLN
styczeń - marzec 2006 r.- 1 EUR = 3,8365 PLN
październik - grudzień 2005 r.- 1 EUR = 3,9009 PLN
lipiec - wrzesień 2005r.- 1 EUR = 4,0521 PLN
05.04.2006 r.


KOMITET STERUJĄCY - MAJ 2006 Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

W dniu30 maja 2006 r.w Lubaniu obyło się posiedzenie Komitetu Sterującego INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), podczas którego zatwierdzono kolejne wnioski w ramach Programu.

Projekty zatwierdzone na posiedzeniu KS - 30 maja 2006Obowiązujący kurs Euro - wnioski w II kwartale 2006 r.
W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązujący kurs Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:

1 EUR = 3,9262 PLN

Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.

Kurs Euro jest aktualizowany co trzy miesiące, w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dany kwartał. Informacje o kursie wymiany EUR na PLN można uzyskać również na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

Dla potrzeb informacji miesięcznej:
styczeń - marzec 2006 r.- 1 EUR = 3,8365 PLN
październik - grudzień 2005 r.- 1 EUR = 3,9009 PLN
lipiec - wrzesień 2005r.- 1 EUR = 4,0521 PLN
05.04.2006 r.

Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
W dniu 22 lutego 2006r. w Bertsdorf-Hörnitz (Niemcy) obyło się posiedzenie Komitetu Sterującego INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).
7.03.2006 Lista projektów >>

Terminy w procedurze wyboru projektów w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w 2006r.

Terminy 2006

Składanie wniosków projektowych w WST

Terminy posiedzeń KS Interreg IIIA

pt., 02.12.2005

śr, 22.02.2006

pt., 10.03.2006

wt., 30.05.2006

śr., 12.07.2006

śr., 27.09.2006

pt., 08.09.2006

śr., 29.11.2006


Przed przekazaniem wniosków projektowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w Dreźnie, po stronie polskiej są one oceniane przez: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

1.03.2006


 Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
W dniu 13 grudnia 2005r. w Jeleniej Górze obyło się posiedzenie Komitetu Sterującego INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Spośród 10 projektów, przedstawionych Komitetowi Sterującemu, zatwierdzono 4.
Decyzją członków Komitetu Sterującego, została wstrzymana ocena wniosków w ramach Działania B2 (Pozostała infrastruktura) oraz Działania D2 (Rozwój obszarów miejskich), do momentu wpływu wszystkich wniosków w ramach tych działań. Istnieje bowiem  konieczność zachowania równości szans dla wszystkich projektów złożonych w ramach naboru  lipcowego, które znajdują się jeszcze w fazie oceny.

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Działanie A2 - Turystyka

1.

Gmina Pieńsk

Budowa kładki rowerowo-pieszej Pieńsk (Polska) - Deschka (Niemcy)

2.

Gmina Miejska Złotoryja

Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi

3.

Gmina Miejska Bolesławiec

Rozbudowa sieci transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu Nysa - Magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami

Działanie D1 Rozwój obszarów wiejskiech

4.

Gmina Węgliniec

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie

23.01.2006 r.Trwa nabór wniosków do PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska).

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły.

Przedsięwzięcia ubiegające się o finansowanie ze środków programu muszą być zgodne z wymaganiami Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej szczególnie w zakresie określonym w Programie oraz Uzupełnieniu Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A 2000 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Uzupełnieniu Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A 2000 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Zakończenie realizacji projektów oraz ich rozliczenie nie powinno wykroczyć poza 31.03.2008 r.

Projekty muszą być realizowane na obszarze wsparcia Rzeczypospolitej Polskiej (Województwa Dolnośląskiego) obejmującym: miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, powiat bolesławiecki, powiat dzierżoniowski, powiat jaworski, powiat jeleniogórski, powiat kamiennogórski, powiat kłodzki, powiat lubański, powiat lwówecki, powiat strzeliński, powiat świdnicki, powiat wałbrzyski, powiat ząbkowicki, powiat zgorzelecki, powiat złotoryjski.

Projekty muszą charakteryzować się efektem transgranicznym.

dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 75%.

Szczególnie zachęcamy do składania wniosków w ramach następujących działań:
A1 - Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw
D1 - Rozwój obszarów wiejskich
E1 - Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie
F1 - Rozwój społeczno-kulturowy
F2 - Współpraca

Pytania prosimy kierować do Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg III, na adres:jgrpk-interreg3a@dolnyslask.pllub telefonicznie: (075) 764 94 66.

16.01.2006 r.Obowiązujący kurs Euro wnioski w I kwartale 2006 r.
W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązujący kurs Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:1 EUR = 3,8365 PLN

Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 stycznia do 31 marca 2006.

Kurs Euro jest aktualizowany co trzy miesiące, w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dany kwartał.

Informacje o kursie wymiany EUR na PLN można uzyskać również na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

Dla potrzeb informacji miesięcznej:
październik - grudzień 2005 r.- 1 EUR = 3,9009 PLN
lipiec - wrzesień 2005r.- 1 EUR = 4,0521 PLN


Wnioski przekazane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego

10 wniosków w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) zostało przekazanych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Dnia 14 października br. Regionalny Punkt Kontaktowy przekazał do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie 10 wniosków, do przedłożenia członkom Komitetu Sterującego. Poniższe wnioski zostały rekomendowane przez instytucje krajowe do dofinansowania ze środków PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie):

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu
1. Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
2. Gmina Węgliniec Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie
3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka w Asyżu Renowacja zabytkowego Kościoła Katolickiego p.w. św. Franciszka w Pieńsku
4. Gmina Pieńsk Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku
5. Gmina Pieńsk Budowa kładki rowerowo-pieszej Pieńsk (Polska) Deschka (Niemcy)
6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia pacjentów SPZOZ w Zgorzelcu
7. Gmina Miejska Bolesławiec Organizacja transgranicznych imprez sportowych i kulturalnych - zakup przenośnych trybun
8. Gmina i Miasto Lwówek Śląski Budowa sieci wodociągowej we wsi Radłówka
9. Gmina Miejska Bolesławiec Rozbudowa sieci transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu Nysa Magistrala ER 6 Dolina Bobru wraz z łącznikami
10. Gmina Miejska Złotoryja Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi

26 października 2005 r.Obowiązujący kurs Euro wnioski w IV kwartale 2005 r.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązujący kursem Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:

1 EUR = 3,9009 PLN
Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 paĄdziernika do 31 grudnia 2005 r.

Kurs Euro jest aktualizowany co trzy miesiące, w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dany kwartał.

Informacje o kursie wymiany EUR na PLN można uzyskać również na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

26 października 2005 r.Oświadczenie NATURA 2000 załącznik do wniosku

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy, oświadczenie NATURA 2000 jest obowiązkowe dla wszystkich projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.

W obecnym naborze dla Programu z Saksonią oświadczenie powinno być dołączane na etapie podpisywania umowy z Wojewodą. Zamiast załącznika należy złożyć oświadczenie, że zostanie ono dołączone po jego uzyskaniu.

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad zmianami do Instrukcji, uwzględniającymi oświadczenie NATURA 2000 jako obowiązkowy załącznik na etapie składania wniosku.

9 sierpnia 2005 r.Obowiązujący kurs Euro wnioski w III kwartale 2005 r.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązującym kursem Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:

1 EUR = 4,0521 PLN
Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 lipca do 30 września 2005r.

Kurs Euro jest aktualizowany co trzy miesiące, w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dany kwartał.

Informacje o kursie wymiany EUR na PLN można uzyskać również na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

9 sierpnia 2005 r.Nabór wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo

WSPÓLNY SEKRETRIAT TECHNICZNY "INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A WOLNY KRAJ ZWIĄZKOWY SAKSONIA - RZECZPOSPOLITA POLSKA (WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE)"

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A na lata 2004-2006 projektów w ramach priorytetów:

A Rozwój gospodarczy i kooperacja przedsiębiorstw
A 1 Rozwój gospodarczy
A 2 Turystyka
B Infrastruktura
B 1 Infrastruktura komunikacyjna
B 2 Pozostała infrastruktura
C Środowisko
D Rozwój obszarów wiejskich i miejskich
D 1 Rozwój obszarów wiejskich
D 2 Rozwój obszarów miejskich
E Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie
F Współpraca, kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo
F 1 Rozwój socjokulturalny
F 2 Współpraca
F 3 Bezpieczeństwo

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły.
Szczegóły ogłoszenia

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12