Nawigacja
PROMOCJA


Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1159/20 z dnia 30 maja 2005r., zarówno instytucje zaangażowane w proces wdrażania, jak i projektodawcy mają obowiązek prowadzić działania służące dostarczaniu informacji oraz promocję. Nadzór nad przestrzeganiem przez projektodawców zasad stosowania środków informacyjnych i promocyjnych jest egzekwowany na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów. Rozporządzenie Komisji nr 1159/20 szczegółowo określa w jaki sposób powinny być „oznaczane" projekty.

Na wnioskodawcy, w ramach projektu, ciąży odpowiedzialność za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej. Takie działania, w sposób czytelny i jasny, powinny być prowadzone dla projektów infrastrukturalnych i miękkich od momentu realizacji projektu.

  • Jeżeli projekt jest realizowany przed podpisaniem umowy, należy zadbać o rozpowszechnianie informacji o tym, iż ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w momencie otrzymania takiego dofinansowania należy dopełnić obowiązków związanych z właściwą promocją projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.
  • Jeżeli projekt został zrealizowany, a póĽniej zaczął ubiegać się o środki unijne, beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie społeczeństwa i beneficjnetów końcowych projektów.

Wymagania dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych są zawarte w następujących dokumentach:

Rozmiar: 680 kB Wytyczne dot. promocji projektu
Rozmiar: 3 MB Księga INTERREG
Rozmiar: 1,6 MB Logotypy

 

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12